Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:15

15Manywɔp ayɔ áfʉ́ɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, sɛ́tóŋti mɛnyɨŋ ɛbhɛsɛ, sɛ́fá sɛbho bɛrɔŋ Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index