Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:16

16Mbɔk bakoŋo Yesu abhɛn Seséria barɔk nɛ bhɛsɛ́ básɔ́t bhɛsɛ́ ɛkɛt Násɔn mmǔ Sáyprɔs anɛ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛ́chɔ́kɔ ɛkɛt ɛyi. Násɔn áchi nyaka mmu amɔt anɛ áyámbɨ bɛbhak nkoŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index