Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:17

Pɔ̌l arɔk bɛghɔ Jems

17Mpok sɛ́chwɔ́bhɛ́ Yerúsalɛm batɨ bǒnkwɔ abhɛn bachi árɛ́ básɔ́t bhɛsɛ nɛ maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index