Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:18

18Nɛ́yí nɔkɔ Pɔ̌l asɔt bhɛsɛ́ sɛ́rɔk bɛghɔ Jems. Bǒbati bǒnkwɔ bachak abhɛn Yerúsalɛm mankɛm bábhák arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index