Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:19

19Pɔ̌l akaka bhɔ́ aghati bhɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ákʉ́ nɛ́ntɨ bo abhɛn bápú bo Israɛl mpok yí ákʉ̀ bɛtɨk Mandɛm nɛntɨ nap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index