Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:2

2Arɛ́ sɛ́ghɔ́ áchwi áchák anɛ́ árɔ̀ŋ atú Foníshia. Sɛ́chwé sɛ́ré rɔ́ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index