Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:20

20Bághókó nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi arɛmɛ báchyɛ bakak ntá Mandɛm. Barɛm yɛ ntá Pɔ̌l bɛ, “Manɔ́, wɔmbɔ̌ŋ ɔghɔ ndǔ bɛyǎ nká bo Israɛl mánókó Yesu, nɛ bábhʉɛt bɛfyɛ bɛtaŋ ndu bɛbhʉɛrɛ bɛbhé Moses sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index