Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:21

21Bo Israɛl abhɛn fá Yerúsalɛm bárɛm bɛ́ ɔ̌kɔ̀ ɔ́ngati nɔkɔ bo Israɛl mankɛm abhɛn báchí amɛm bɛtɔk bɛchak bɛ mámfɛ́rɛ́ ntí ndǔ bɛbhé Moses nɛ bɛ mándɔ bɛ́syɛ́p bɔ̌bhap, nɛ bɛ mándɔ́ bɛ́kóŋo bɛpɨŋ ɛbhɛn bachǐmbɨ bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index