Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:23

23Ɔ́bhɔ̌ŋ yɛ bɛkʉ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́ghàti wɔ. Bǒ bati anwi mányiɛ mgbá nɛ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index