Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:24

24Dɔ́k yɛ nɛ bhɔ amɛm ɛkɛrákap bɛ mǎnsó bɛsí nɛ Mandɛm, bɛtɔŋ bɛ nku yap amay. Wɔmbɔ̌ŋ chyɛ̌ nkáp anɛ bɔ bábhɔ́ŋɔ́ bɛchyɛ kɛ mǎmu bati yap. Chɔŋ ɛyɔ ɛ́nkʉ yɛ̌ntɨkɨ mmu andɨŋɨ bɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bárɛ̀m ɛ̌ti yɛ bɛ́pú tɛtɛp, nɛ bɛ́ ɔ̌bhʉ̀rɛ bɛbhé Moses.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index