Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:25

25Mbák chi bakoŋo Yesu abhɛn bápú bo Israɛl, sɛ́to bɔ bɛkáti ndu bɛ́gháti bhɔ́ bɛ́ bákɛ́ nyiɛ́ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ báchyɛ́ ntá mandɛm nsé mbɔ akap. Nɛ bɛ́ bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ mɛ́nyiɛ́ manoŋ nɛ nnya anɛ manoŋ ami ábhɨ́kɨ́ rɔŋ amɨk, nɛ bɛ́ bǎkɛ́ fyɛ amɔ ndǔ barak ɛpúsí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index