Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:26

26Nɛ́yí nɔ́kɔ́, Pɔ̌l asɔt yɛ bǒbhɔ batí anwi, bɔ́ mankɛm básó bɛsí nɛ Mandɛm. Arɔk yɛ amɛm ɛkɛrákap Mandɛm bɛkʉ bǒ batí mándɨ́ŋɨ kpoŋoroŋ nywɔp ɛnɛn nɛsǒ-bɛsí ɛnap nɛ Mandɛm nɛ́may, kɛ mánchyɛ akap ɛ̌ti yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ndǔ nkwɔ bho bati anwi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index