Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:27

Bákɛ́m Pɔ̌l amɛm ɛkɛrákap Mandɛm

27Manywɔp tándrámɔt anɛ Pɔ̌l afyɛ́ árɔ́p nɔ́kɔ́ kɛkwɔt mɛmay, mbɔk bo Israɛl abhɛn bafu atú Esia bághɔ́ Pɔ̌l amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Mányɨ́kɨ́si batɨ̌ bo bɛ mánkɛ́m Pɔ̌l, nɛ bákɛ́m yi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index