Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:28

28mámbɨk nɔkɔ bɛ, “Bo Israɛl, kwak ka bhɛsɛ́! Ghɔ́ ká mmu anɛ ákɔ̀ antɔŋ nɔkɔ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛ̌ti bo bhɛsɛ́ nɛ bɛbhé Moses nɛ ɛ̌ti ɛkɛrákap Mandɛm ɛnɛ. Akʉ kpát nɛ́nɛ asɔt bǒ abhɛn bápú bo Israɛl achwe fá amɛm ɛkɛrákap ɛnɛ nɛ bhɔ. Anyɔ̌p Ɛkɛt Mandɛm nɛ ɛ́pɛt ɛpu ɛkɛrɛ́ bɛdyɛrɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index