Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:29

29Bárɛ̀m nyaka ɛnyuyɔ mbɔnyunɛ mǎnáŋ nyaka bághɔ̌ Pɔ̌l nɛ Trofimɔs mmu Ɛ́fɛsɔs, amɛm ɛtɔk. Ɛkʉ basɔt bɛ Pɔ̌l achwe amɛm ɛkɛrákap nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index