Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:3

3Sɛ́gháká nɔ́kɔ́ nɛbhʉɛt anɛ sɛ́ghɔ̀ Sáyprɔs, sɛ́rɔ́ yɛ Sáyprɔs ɛbhe awɔ́ghɔ, sɛ́fʉɛ́t bɛ́rɔ́ŋ ndǔ mmɨk Síria. Sɛ́rɔ́k sɛ́chwɔ́p Táya, nɛbhʉɛt anɛ bábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛ́fɛ́rɛ batu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index