Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:30

30Ɛbyɔk ɛ́kwɛ́n yɛ ɛtɔk ɛnkɛm nɛ bo babho bɛjɛt mándɔkɔ nɔkɔ ndǔ ɛkɛrákap. Bákɛ́m Pɔ̌l baya gbaka gbaka gbaka báfú nɛ yi batɨŋ batiɛp babhǐnywɔp ɛkɛrákap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index