Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:31

31Nɛ ndu báyàŋ bɛway Pɔ̌l, ɛyɔŋ ɛ́rɔ́k ntá mǔngo batɛmɛ́ nɛnu Rom bɛ, ɛbyɔk ɛ́kwɛn amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm ɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index