Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:32

32Tɛ́mté wu, asɔt batɛmɛ́ nɛnu nɛ mbɔk bǒbati bhap básɛ́p barɔk arɛ. Bo bághɔ́ nɔ́kɔ́ yí ndǔ átwɔ̀ nɛ batɛmɛ́ nɛnu, bábhɔ́t bɛdɛn Pɔ̌l.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index