Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:33

33Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu akɛ́m yi nɛ achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ mámfé yi nɛ ngɛm ɛpay. Abhɛ́p bhɔ bɛ, “Mmǔ-nɛ chi agha? Akʉ yi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index