Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:34

34Bǒbhɔ bábho bɛbɨk mandɛm nɔkɔ mɛnyɨŋ kɛkuri kɛkuri ɛnyu ɛnɛ́ mbɔk bárɛ̀m ɛyap ɛnyu, báchák mándɛm nɔkɔ ɛyap. Ɛbyɔk ɛyɔ ɛ́kʉ mǔngo batɛmɛ́ nɛnu kɛ́kɛm ntí nɛ nnɛt ndǔ ndak anɛ áfákárí. Aghati bǒbhi bɛ́ mansɔt Pɔ̌l mandɔk mamfyɛ amɛm ɛbhǎ batɛmɛ́ nɛnu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index