Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:35

35Ágháká nɔ́kɔ́ ndu nkɔ́k anɛ bɛ́chwe anywɔ́p, batɛmɛ́ nɛnu bápɔ́kɔ yi ndǔ bághɔ́ bɛ́ bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ babho bɛ́twɔ nɛ baraká bɛtaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index