Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:37

Pɔ̌l ǎtaŋa mmʉɛt bɛsí ɛká bho

37Ndu ɛ́rɔ́bhɛ́ kɛ́kwɔ́t bɛ batɛmɛ́ nɛnu manchwe amɛm ɛbha, Pɔ̌l abhɛ́p mǔngo wu bɛ, “Ɛ́tá, chɔŋ ɔ́nka bɛ́ ngátí wɔ, ndak-a?” Mǔngo wu aghok nɔkɔ ndǔ yi árɛ̀m chi Grik, abhɛ́p yi bɛ, “Ɔrɨ́ŋɨ́ ɛyɔŋɔ́ Grik-ɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index