Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:38

38Pú wɔ́ ɔ́chí mmu Íjip? Pú wɔ kɛ ɔkʉ bo bágʉɛ́bhɛ́ ɛsɔŋɔri ɛtɔk nɛ ɔkʉ bawǎy bho nka ɛnwi bárɔ́k nɛ wɔ amɛm baso?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index