Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:39

39Pɔ̌l akɛmɛ yi bɛ, “Puyɛ̌ mɛ. Nchí mmu Israɛl, mmɔ̌ ɛtɔk Tásɔs, ɛtɔk ɛgho ɛnɛ ɛbhɔŋɔ mɛnwɔp atú Silísha. Nnɨkmʉɛt, chyɛ mɛ ɛpok ndɛm kɛpɨ ntá bo abhɛn.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index