Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:4

4Sɛ́fú amɛm áchwí sɛ́kó sɛ́rɔ́k ɛtɔk. Sɛ́ghɔ́ mpay bakoŋo Yesu arɛ, sɛ́chɔ́kɔ nɛ bhɔ́ ndǔ manywɔp tándrámɔt. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ akʉ bɔ baghati Pɔ̌l bɛ ákɛ́mɔ bɛrɔŋ Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index