Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:40

40Mǔngo wu akaa. Pɔ̌l ate yɛ ndǔ nkɔ́k anɛ bɛchwe anywɔ́p asá awɔ amfay bɛ bo mánkwɛn kpák. Bákwɛ́n nɔ́kɔ́ kpák, abho yɛ bɛrɛm kɛpɨ nɛ bhɔ ndǔ Híbru, ɛyɔŋɔ́tɔk ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index