Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:5

5Kɛ ndǔ ngwɛnti mpok anɛ sɛchɔkɔ nɛ bhɔ, sɛrɔ bhɔ bɛrɔŋ. Bɔ́ mankɛm, baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm nɛ bɔ bárɔ́k bɛ́tɨk bhɛsɛ́ kpát bágháka angɔkɔnyɛ́n. Bɛsɛ́ mankɛm sɛtɛp manɛ́n amɨk sɛ́nɨkmʉɛt, sɛ́káka batɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index