Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:7

7Sɛ́rɔ́ yɛ Táya, áchwí ápɔ́kɔ bhɛsɛ kpát sɛ́gháka Tolemays. Sɛ́rɔ áchwí sɛ́kó ɛtɔk sɛ́káka bakoŋo Yesu abhɛn bachi arɛ, nɛ sɛbhak nɛ bhɔ́ ndǔ nywɔp nɛmɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index