Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:8

8Nɛ́yí nɔ́kɔ́, sɛrɔ, sɛrɔk Seséria. Ngati Ɛyɔŋ Mandɛm amɔt abhak arɛ́ anɛ aka nnyɛ́n bɛ Fílip. Abhak mmu amɔt ndǔ nkwɔ́ bo batí tándrámɔt abhɛn báyábhɛ́ nyaka Yerúsalɛm bɛ mánkwak nɔkɔ bǒnto. Sɛ́rɔ́k sɛchɔkɔ ɛkɛt ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index