Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 21:9

9Fílip abhɔ́ŋ bɔ̌baghɔsɔ́ŋ batí ánwi. Bɔ́ kɛbháy manɛm. Mandɛm áchyɛ́ nyaka bhɔ akap bɛrɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n yí afyɛ́ bɔ́ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index