Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:10

10Ngók nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛyɔŋ ɛyɔ ɛ́ghàti mɛ, ndɛm bɛ, ‘Acha, ɔ̌yàŋ mɛ nkʉ yi?’ Acha arɛm ntá yá bɛ, ‘Faté dɔ́k Damáskɔs. Arɛ́, chɔŋ mángátí wɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Mandɛm áyábhɛ bɛ ɔbhɔŋ bɛkʉ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index