Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:11

11Ɛtaŋtí bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhɔ bɛ́kʉ́ nkɛpɛrɛ kwáy bɛghɔ mbaŋ. Bǒ nkɔ́ nɛ bhɔ́ bárɔ́bhɛ́ kɛm mɛ chí ndǔ awɔ́ kpátɛ sɛ́gháka Damáskɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index