Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:12

12“Mmu amɔt abhak Damáskɔs anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Ananías. Abhak mmu anɛ ákòŋo Mandɛm sayri, mmu anɛ ábhʉ̀rɛ bɛbhé ɛbhɛsɛ́ bo Israɛl, nɛ mmu bo Israɛl mankɛm abhɛn báchí arɛ́ báchyɛ̀ kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index