Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:13

13Ananías atwɔ́ ntá ya, ate mɛ nɛ́kú mmʉɛt arɛm bɛ, ‘Manɔ́ wa Sɔ̌l, pɛt bo bɛghɔ mbaŋ.’ Tɛ́mté wu amɨ́k ánɛ́nɛ mɛ mpɛt mbo bɛ́ghɔ mbaŋ. Ngɔ́ yɛ́ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index