Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:14

14Arɛm ntá ya bɛ, ‘Mandɛm bachǐmbɨ bhɛsɛ́ ayap wɔ bɛ́ ɔ́ndɨ́ŋɨ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi atɨ bɛkʉ. Ayap wɔ bɛ ɔ́ngɔ́ anɛ babhɨŋɨ bɛ Mmu Chak. Ayap wɔ bɛ ɔ́ngɔ́k ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fù yi anyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index