Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:15

15Ayap wɔ nɛ ntí bɛ́ chɔŋ ɔ́mbak ntísiɛ aywi ndu bɛ́gháti yɛ̌ntɨkɨ mmu mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n ɔ́ghɔ́ nɛ ɛbhɛn ɔghoko.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index