Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:16

16Ɔ́kɛ́pɛrɛ chɔŋti yɛ mpok. Faté mánjwítí wɔ, ɔ́ndɔ Mandɛm anso bɛbʉ́ bhɛ, ɔmbɨŋɨ nɔkɔ nnyɛ́n Acha.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index