Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:17

Pɔ̌l árɛ̀m ndǔ Yesu átó yi ntá abhɛn bápú bo Israɛl

17“Mpɛt nɔ́kɔ́ nsɛm Yerúsalɛm, ɛwak ɛ́mɔ́t ndǔ nchí nɨkmʉɛt amɛm ɛkɛrákap, ngɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k antifu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index