Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:18

18Ngɔ́ Yesu Acha téé ndǔ ághàti mɛ bɛ, ‘Kʉ ayak dɔ̌ Yerúsalɛm. Bǒ abhɛn fá bápú noko chɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́ghàti bhɔ́ ɛ̌ti ya.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index