Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:19

19Nkɛmɛ yi bɛ, ‘Acha, bɔ́ babhɔŋ bárɨ́ŋɨ sayri bɛ nchí rɔ́ŋ nyaka yɛ̌ntɨkɨ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl nkʉ nɔkɔ bɛ mánkɛ́mtí bo abhɛn mánóko wɔ, nɛ mandɛn, mámfyɛ nɔkɔ mbɔk yap ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index