Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:2

2Bɔ́ bághók ndǔ yi árɛ̀m chí ɛyɔŋ bo Israɛl. Mbǎŋ akwɛn chák. Pɔ̌l arɔk yɛ ambɨ bɛrɛm bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index