Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:20

20Nɛ mpok báwày Stífin ntísiɛ aywɛ, mbak arɛ́ nkwɔ téé, mbabhɛri nɔkɔ ndɛn bo abhɛn bátɛ́mtí yí nɛ batay baway. Nka bɛ́ mángwáy yi.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index