Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:21

21Kɛ Acha aghati mɛ bɛ, ‘Fǎ Yerúsalɛm dɔ́k mbɔ ɛnyǔ ngátí wɔ. Dɔ́k mbɔnyunɛ nchí tó wɔ nɛkɔ nɛsiɛ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index