Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:22

22Ndǔ Pɔ̌l árɛ̀m mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ́ bátá batú mángoko nɔkɔ sayri. Kɛ nɛtaka yí átáká bo Israɛl bɛyǎ bǒbhɔ bábho bɛbɨk nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ bɛ, “Naŋá ká yí, apú mmú ábhák nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index