Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:24

24Mmǔ ntí batɛmɛ́ nɛnu Rom ághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ achyɛ ɛyɔŋ bɛ batɛmɛ́ nɛnu mansɔt Pɔ̌l manchwe nɛ yí amɛm ɛbhá ɛyap. Aghati bɔ mandɛn yi nɛ ɛ́kpá bɛkʉ yí ángátí bhɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yí akʉ́ kɛ bo Israɛl báré bé ntɨ nɛ yí kpát mámbɨkɨ nɔkɔ ɛnyuyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index