Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:25

25Bágwɔ́t nɔ́kɔ́ yí ndu bɛdɛn, Pɔ̌l abhɛ́p mǔnti batɛmɛ́ nɛnu amɔt anɛ achi arɛ tee bɛ, “Ɛbhé ɛ́chyɛ́ wɔ bɛtaŋ bɛ́ ɔ́ndɛ́m mándɛ́n mmu Rom ɛnɛ bábhɨkɨ re yɨŋɨ mbɔ̌ŋ manyé ayi mángɔ́ bɛ́ akʉ ɛnyɨŋɨ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index