Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:26

26Mǔnti batɛmɛ́ nɛnu wu ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́ afa arɔk ntá mǔngo batɛmɛ́ nɛnu arɛm bɛ, “Ɔ́yàŋ bɛkʉ nɔ yi? Mmǔ-nɛ abhɔŋ bɛtaŋ mbɔ mmu Rom. Ɔbhɛ́ mándɛ́n yí?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index