Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:27

27Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu ághókó nɔ́kɔ́ nɔ, arɔk abhɛp Pɔ̌l bɛ, “Ghatí mɛ́, ɔchí mmu Rom tɛtɛbhɛ?” Pɔ̌l aka bɛ, “Nchí mmu Rom.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index