Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 22:28

28Mǔnti batɛmɛ́ nɛnu wu arɛm ntá Pɔ̌l bɛ, “Nchɔ́ŋtí bɛyǎ nkáp kɛ báchyɛ́ mɛ bɛtaŋ mbɔ mmu Rom”, Pɔ̌l akɛmɛ yí bɛ, “Kɛ mɛ Pɔ̌l nchí mmu Rom tɛ nɛbhě ɛna.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index